УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА lapichki.com

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА lapichki.com И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕКБОКСА „Съгласен съм с условията за ползване“.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "М енд И Медия" ЕООД, собственик на уеб сайта lapichki.com, от една страна и потребителите на уебсайта, включително и тези които изискват регистрация чрез електронна поща и парола за вход.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ


lapichki.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, безплатни обяви, социална мрежа, блог, въпроси и отговори, публикуване на снимков материал и видео връзки, наричани за краткост УСЛУГИ.

lapichki.com предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. lapichki.com не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://lapichki.com/pets/info_t.php?act=1

При използване УСЛУГИТЕ на lapichki.com потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА lapichki.com ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЧЕКБОКСА „Съгласен съм с условията за ползване“ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че lapichki.com НЕ поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. lapichki.com само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ


Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на lapichki.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a)да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си  при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б)да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, lapichki.com има право да закрие и/или изтрие информацията  и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, lapichki.com уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на lapichki.com при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали електронна поща и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от lapichki.com по електронен път- в случай на поискана услуга и при необходимост от помощ от служител на lapichki.com.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от lapichki.com за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

lapichki.com изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни или каквито и да е други цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


lapichki.com си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


5. ДОСТЪП И СИГУРНОСТ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на lapichki.com, след като извърши процеса на регистрация.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученaта ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ЛИЧНА ЕЛЕКТРОННА  ПОЩА И ПАРОЛА.


В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, lapichki.com ще генерира автоматично нова парола и ще я изпрати на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.

lapichki.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. lapichki.com не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпространявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства lapichki.com няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на lapichki.com, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;


в) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване) ;

г) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна.

д) нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

е) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

ж) преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

з) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители;

и) публикува съдъжание с порнографски материали и детска порнография.

7.ДРУГИ

lapichki.com може да блокира IP адреса и потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ, нарушаващ правилата за ползване на сайта, за достъп до част от УСЛУГИТЕ на сайта.

lapichki.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

lapichki.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на lapichki.com, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Профили на потребители НЕ се трият! Всеки може да премахне съдържанието което е публикувал и да промени информацията за своя профил. Профили могат само да се деактивират по желание на потребителя и съответно да се пускат отново. При деактивиране на профила съдържанието публикувано от него остава двидимо за потребителите на сайта!


За контакти:
lapichki.com@gmail.com